Contact

Association Kriya Yoga Sharanam

kriyayogasharanam@hotmail.fr

+33 (0) 1 43 49 16 06

Cercle du Yoga Jagannath

cercleyogajagannath@hotmail.fr

+33 (0) 1 43 49 16 06

Cours de Hatha Yoga à Paris 11e

La Maison du Yoga : maisonduyogaparis.fr

Site de Swami Shankarananda Giri en Inde

www.kriyayoga-shankarananda.com